Pamiętaj, że każdy produkt może wywołać podrażnienie lub reakcję alergiczną, które przez dermatologów i kosmetologów są nazywane niepożądanym działaniem. Tego typu reakcje są indywidualną odpowiedzią organizmu na składniki danego preparatu i mogą dotyczyć zarówno substancji chemicznych, syntetycznych, jak i naturalnych. Czasami podrażnienia przypisywane kosmetykom mogą być wywołane innymi czynnikami, takimi jak składniki pożywienia, pyłki roślin czy sierść zwierząt. Dlatego dokładnie obserwuj swoje ciało, a w przypadku silnego podrażnienia skontaktuj się z lekarzem dermatologiem.

Wszystkie kosmetyki podlegają rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa, dlatego każdy zgłoszony przypadek niepożądany jest dla nas bardzo ważną informacją, która pomaga w doskonaleniu receptur.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w powyższym formularzu jest Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp. j. z siedzibą 05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 154 (Floslek). Floslek powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dane.osobowe@floslek.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Floslek wyłącznie w celu:

monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych, w tym informowania o ciężkich działaniach    niepożądanych właściwych organów w zakresie:

  - danych dotyczących zdrowia, które będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej,

 - pozostałych danych osobowych, które będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów wynikających z art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych,

ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem w zakresie danych dotyczących zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit f) RODO oraz w przypadku pozostałych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami podanych danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Floslek, podmioty działające w imieniu i na zlecenie Floslek, w tym podmioty zapewniające wsparcie w ocenie działań niepożądanych oraz krajowe i zagraniczne podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Główny Inspektor Sanitarny oraz inne organy państw członkowskich Unii Europejskiej, do których Administrator dystrybuuje produkty kosmetyczne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów kosmetycznych lub przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, tj. aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zgodnego z prawem przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oceny bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych oraz informowania o ciężkich działaniach niepożądanych produktów kosmetycznych. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu ponadto prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (wyłącznie w zakresie przetwarzania danych w uzasadnionych interesach administratora – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 1 lit. f RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (wyłącznie, jeżeli dane są przetwarzane w uzasadnionych interesach administratora - podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 1 lit. f RODO). Prawo sprzeciwu oraz prawo usunięcia danych nie są możliwe do zrealizowania w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. lit. i RODO. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora: dane.osobowe@floslek.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pani / Pan uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podane dane osobowe nie będą przedmiotem żadnej czynności profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

Formularz zgłaszania działań niepożądanych 

Dane osobowe

Wprowadź wszystkie dane osobowe.

Dane produktu

Szczegółowe informacje na temat produktu.

Wywiad

Pytania, które ułatwią nam rozwiązanie problemu.

Opis reakcji skórnej

Jaka była reakcja na produkt.

Akceptuję Politykę Prywatności.