Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej „Sklep Internetowy”) i strony  www.floslek.pl (dalej „Strona Internetowa”).

Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Floslek Sp. z o.o. dawniej: Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Geodetów 154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001061062, NIP: 9510023298, REGON: 010440910, zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Do wypełniania zapisów w/w dyrektywy Administrator powołał Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy i Stronę Internetową.

1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.1 Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych będących użytkownikami Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, w tym informacje dotyczące klientów (będących osobami fizycznymi) oraz informacje dotyczące  osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, będące klientami, subskrybentami newslettera, wysyłającymi zapytania do Administratora lub zgłaszającymi działania niepożądane.

1.2. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w następujących przypadkach i we wskazanych poniżej celach:

rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

złożenia reklamacji, w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych. Podstawa prawna: obowiązek administratora wynikający z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami kc);

na potrzeby komunikacji w sprawach związanych z realizacją usług oferowanych przez Sklep Internetowy. Podstawa prawna:  konieczność realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) – podstawą przetwarzania są w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z konkretnymi przepisami prawa, np. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącymi o obowiązku wystawienia faktury;

w celu marketingu usług własnych, np. w celu kierowania do użytkowników na stronie sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych, np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania, tj. w oparciu o dokonywane przez użytkownika uprzednio zakupy. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu przesyłania newslettera. Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana poprzez zapisanie się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

korzystania z formularza kontaktowego, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź też zgoda – w sytuacji, kiedy użytkownik kontaktuje się z Administratorem w jakimkolwiek innym celu niż związany w umową, wówczas, wysyłając formularz kontaktowy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

w sytuacji kiedy użytkownik nie działa we własnym imieniu, ale jako reprezentant Klienta, dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu wykonania konkretnej usługi / innej czynności, o których mowa powyżej, na rzecz Klienta. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

konieczności  weryfikacji, realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa (Rozporządzenie 1223/2009) przygotowania odpowiedzi na przekazane Administratorowi  w ramach formularza Zgłoszenia działania niepożądanego.

1.3. W przypadku, gdy użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu użytkownikom produktów najlepiej dopasowanych (np. na podstawie wcześniejszych zakupów). Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1.5. Co do zasady Administrator przetwarzać będzie dane osobowe, które otrzyma bezpośrednio od użytkowników Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy Administrator otrzyma dane osoby nie będącej klientem, właśnie od klienta – tak się stanie w przypadku, gdy klient poda dane osobowe osoby trzeciej – imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu – jako dane właściwe do wysyłki „na inny adres”. Wówczas Administrator przetwarza te dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – w celu wykonania umowy z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

1.7. Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania użytkowników o  aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych przez Administratora  w tym celu jest jego uzasadniony  interes (art. 6 ust. 6 lit. F RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

1.8. Administrator gromadzi także  dane innych osób, takich jak Pracownicy.

1.9. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

1.10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

1.11. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne,  jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług lub funkcjonalności Sklepu Internetowego, np.:

podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu zamówienia jest niezbędne w celu złożenia zamówienia (znajdują się tam dane konieczne do zawarcia i realizacji umowy, w tym do dostarczenia kupionych produktów, np. numer telefonu jest niezbędny dla dostarczenia przesyłki przez kuriera),

podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu rejestracji konta użytkownika jest niezbędne w celu utworzenia konta,

podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu skorzystania z tej formy kontaktu,

podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera,

podanie danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia i rozpatrzenia reklamacji,

podanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy,

podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zarejestrowania zgłoszenia działania niepożądanego.

2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

2.1. Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające: Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawca platformy, na której działa Sklep Internetowy, dostawcy świadczący usługi programistyczne i administracyjne, dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostawcy systemów do marketingu oraz e-mail marketingu, dostawcy systemów newsletterowych, dostawcy systemów do analizy ruchu w Sklepie Internetowym oraz systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowych,

Administratorzy: Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych klientów. Świadczą oni usługi kurierskie, usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

2.2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

2.3. W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system imoje.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.4 W przypadku, gdy klient  wybierze usługę odroczone płatności Twisto jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji usługi do Twisto Polska sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania danych osobowych klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

• W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy. 

• W przypadku przekazania danych osobowych klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez klienta płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego.

• W przypadku przekazania danych osobowych klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.

• W przypadku przekazania danych osobowych klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w Związku z możliwością zaproponowania klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

2.5. Jeśli Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających spoza EOG, wybiera podmioty z krajów, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub – w przypadku podmiotów przetwarzających z innych krajów - z wyprzedzeniem wdraża mechanizmy prawne zapewniające odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe  klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję. Szczegółowe informacje na temat przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich, stosowanych zabezpieczeń, a także kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z Administratorem wykorzystując dane kontaktowe podane w niniejszej klauzuli.

2.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa.

2.7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody Administratora zaprzestanie ich przetwarzania w celu wskazanym w treści zgody niezwłocznie po jej odwołaniu.

2.8. W przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową/wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu.

2.9. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji użytkowników, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3.  Mechanizm cookies, adres IP

3.1. Sklep Internetowy i Strona Internetowa używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy lub Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy lub Stronę Internetową. Dają ponadto możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Sklepie Internetowym lub na Stronie Internetowej.

3.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

• cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników;

• cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

3.3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

uwierzytelniania użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej i Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3.4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

popularyzacji Sklepu Internetowego i Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

3.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników Sklepu Internetowego i Strony Internetowej. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W takich przypadkach korzystanie ze Sklepu Internetowego i Strony Internetowej będzie możliwe, jednak wystąpią ograniczenia funkcji, które wymagają plików cookies.

3.6. Klient ma możliwość, poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, zmienić ustawienia zapisywania plików cookies.

3.7. Administrator może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy lub Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego i Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego i Strony Internetowej.

3.8. Sklep Internetowy i Strona Internetowa zawierają linki i odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

4.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania kopii przechowywanych danych;

sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności gdy dane są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w szczególności gdy dane są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania takich danych;

przenoszenia danych osobowych - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.2. Jeśli została udzielona zgoda na określone czynności przetwarzania, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.3. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, można skontaktować się z Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności lub kontaktując się w formie pisemnej na  adres: Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp.j., ul. Geodetów 154, 05-500 Piaseczno  lub drogą mailową na adres: dane.osobowe@floslek.pl. 

4.4. Rezygnacji z newslettera można dokonać poprzez kliknięcie na link w wiadomości newslettera lub przesyłając prośbę na adres sklep@floslek.pl

5. Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

5.1. Administrator zapewnia użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Sklepu Internetowego. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

5.2. W przypadku, gdy klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

5.3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.

6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetową www.floslek.pl, o czym Administrator poinformuje użytkowników, których dane osobowe przetwarza, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionej Polityki Prywatności.

6.2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: dane.osobowe@floslek.pl

6.3. Data ostatniej modyfikacji: 01.01.2021 r.

Polityka Cookie (Cookie Policy)

Data: 05-lip-2023

 
Czym są pliki cookie?
 
Jak używamy plików cookie?
 
Rodzaje plików cookie, których używamy:
 
Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:
Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast. Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners